rslika

Projekt ROCUVS (razvoj orodij za celovito upravljanje VS)

 

PARTNERJI PROJEKTA:

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (izvajalec projekta)
  • Javno podjetje Vodovod SISTEMA B d.o.o. (delovni mentor)
  • ELTEC PETROL, družba za energetske in okoljske rešitve d.o.o. (delovni mentor)

Projekt ROCUVSČAS TRAJANJA PROJEKTA:

6 mesecev

ZAKLJUČEK PROJEKTA:

31.7.2015

OPIS PROJEKTA:

Projekt se je osredotočal na trenutno problematiko vodovodnih sistemov (VS) v Sloveniji. Oskrba s pitno vodo je neprecenljiva javna storitev, katere optimalno delovanje je zaupano v roke izvajalcem gospodarske javne službe (GJS), ki upravljajo z infrastrukturo VS. V zadnjih desetletjih je problematika staranja infrastrukture ter odlaganje vzdrževanja VS pripeljala do točke, ko veliko upravljavcev težko dohaja zahteve pri oskrbi s pitno vodo, ki se venomer povečujejo. Prav tako smo zaznali problematiko v izredni razdrobljenosti upravljavcev v Sloveniji, saj je imamo več kot 90 upravljalcev, le-ti pa večinoma oskrbujejo območja z relativno malim številom odjemalcev. Razdrobljenost in s tem povezana majhnost izvajalcev GJS oskrbe s pitno vodo med drugim predstavlja vzrok za staranje infrastrukture, večanje deleža vodnih izgub ter posledično tudi finančne izgube, kar dolgoročno vpliva na manjša vlaganja v razvoj ter učinkovitost upravljanja VS.

Neposredni indikator dotrajane infrastrukture so vodne izgube, ki v povprečju znašajo okoli 40% prodane vode. Proces odkrivanja vodnih izgub oz. »šibkih točk« VS lahko pospešimo z izdelavo in uporabo hidravličnega modela (HM) VS. S tem namenom smo v okviru projekta ROCUVS izdelali HM za VS Občine Grad. Cilj projekta je bil med drugim tudi razvoj orodja za podporo odločanju, ki bi upravljavcem na podlagi sistematičnega tehničnega pristopa omogočil povezavo podatkov o VS in aktivnega HM ter s tem omogočil identifikacijo lokacij dotrajane infrastrukture in njihovo učinkovitejše in bolj smotrno obnavljanje.

V projektu ROCUVS smo zasnovali tri projektne skupine. V prvi skupini smo naredili pregled zakonodaje in organizacijskih struktur oskrbe s pitno vodo tako v Sloveniji, kakor tudi v Nemčiji, Avstriji, Veliki Britaniji ter Italiji. Izdelali smo anketo, katere cilj je bil pregled izvajalcev GJS v Sloveniji ter ugotavljanje stanja glede hidravličnih modelov, vodenih izgub, programske opreme ter kadra, ki z dotičnimi podatkovnimi bazami upravlja.

Druga skupina je s pomočjo specializirane programske opreme projektnega partnerja Eltec Petrol d.o.o. v sodelovanju z lokalnim upravljavcem VS v Občini Grad vzpostavila HM VS, ki upravljavcu omogoča boljši vpogled v stanje lastnega VS (tlaki, hitrosti v cevovodih,…). Občina Grad ima namreč povprečno več kot 40% izgub, hkrati pa enega mlajših vodovodov v Sloveniji.

Tretja skupina pa je opravljala razvojni del projekta ROCUVS, ki je s pomočjo kolegov iz Fakultete za računalništvo in informatiko izdelala lastno orodje za podporo odločanju, ki omogoča učinkovito in usmerjeno iskanje rešitev za obnovo dotrajane infrastrukture in posledično zmanjševanje vodnih izgub. To orodje bo, v kombinaciji z izdelanim HM, izvajalcem GJS ter lokalnim skupnostim omogočilo identifikacijo prioritetnih območij in učinkovito načrtovanje ukrepov za vzdrževanje in (preventivno) obnovo VS.

 

Projekt ROCUVS
Označena na: