Postopki & ObrazciObrazci in priporočila

Vloge za izdajo mnenja in projektnih pogojev pošljite na vloge@vodovod-b.si

  • Priložite predpisano dokumentacijo
  • Pri vlogi za izdajo mnenja obvezno navedite številko projektnih pogojev (v kolikor so bili predhodno izdani).
  • Za hitrejšo obravnavo večjih projektov priložite odprte verzije lokacijskih prikazov (dwg, dxf, .shp ali podobno).
OBRAZEC ZA NOVOGRADNJE

Za pridobitev PROJEKTNIH POGOJEV v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se uporablja predpisan obrazec: »Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev« (Ur.list RS št. 36/2018, PRILOGA 8).
Za pridobitev POZITIVNEGA MNENJA v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se uporablja predpisan obrazec: »Zahteva za izdajo mnenja« (Ur.list RS št. 36/2018, PRILOGA 9).


OBRAZEC VODOVODNI PRIKLJUČEK

Obrazec se uporablja za namen priključitve obstoječih objektov, spremembo vodovodnega priključka ali za sklenitve pogodbe o dobavi vode. V ta namen je potrebno izpolniti OBRAZEC 001! Obrazec se vloži pri pristojnemu pogodbenemu podizvajalcu upravljalca vodovodnega omrežja (najdete pod rubriko Kontakti).  Za pomoč pri izpolnjevanju uporabljajte priložena navodila spodaj.


OBRAZEC ZA TRAJNIK (direktna bremenitev)

Uporabnik lahko zahteva plačevanje z direktno bremenitvijo tekočega računa (preko trajnika). V ta namen je potrebno izpolniti obrazec 004.


OBRAZEC ZA IZREDNO KONTROLO TOČNOSTI OBRAČUNSKEGA VODOMERA

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna.
Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera upravljavec. Vodarina se v tem primeru uporabniku obračuna glede na povprečno mesečno porabo v predhodnem obračunskem obdobju.
Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode v dopustnih tolerancah, nosi stroške izredne kontrole vodomera uporabnik. Vodarina se v tem primeru uporabniku obračuna glede na dejansko porabo (celotno količino pitne vode izmerjene z obračunskim vodomerom).


PRIPOROČILA ZA IZVEDBO IN VZDRŽEVANJE INTERNEGA VODOVODA UPORABNIKA

PRIPOROČILA NIJZ ZA VZDRŽEVANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE VODOMERA V ZIMSKEM ČASU