Postopki & ObrazciObrazci in priporočila

Vloge za izdajo mnenja in projektnih pogojev pošljite na vloge@vodovod-b.si

  • Priložite predpisano dokumentacijo
  • Pri vlogi za izdajo mnenja obvezno navedite številko projektnih pogojev (v kolikor so bili predhodno izdani).
  • Za hitrejšo obravnavo večjih projektov priložite odprte verzije lokacijskih prikazov (dwg, dxf, .shp ali podobno).
OBRAZEC ZA NOVOGRADNJE

Za pridobitev PROJEKTNIH POGOJEV v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se uporablja predpisan obrazec: »Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev« (Ur.list RS št. 36/2018, PRILOGA 8).
Za pridobitev POZITIVNEGA MNENJA v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se uporablja predpisan obrazec: »Zahteva za izdajo mnenja« (Ur.list RS št. 36/2018, PRILOGA 9).


OBRAZEC ZA OBSTOJEČE OBJEKTE

Za obstoječe stanovanjske, nezahtevne in enostavne objekte, ter objekte za kmetijsko rabo izdajamo SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV. V ta namen je potrebno izpolniti OBRAZEC 001! Za pomoč pri izpolnjevanju uporabljajte priložena navodila spodaj.


OBRAZEC ZA TRAJNIK (direktna bremenitev)

Uporabnik lahko zahteva plačevanje z direktno bremenitvijo tekočega računa (preko trajnika). V ta namen je potrebno izpolniti obrazec 004.


OBRAZEC ZA IZREDNO KONTROLO TOČNOSTI OBRAČUNSKEGA VODOMERA

Uporabnik lahko zahteva izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.


PRIPOROČILA ZA IZVEDBO IN VZDRŽEVANJE INTERNEGA VODOVODA UPORABNIKA

PRIPOROČILA NIJZ ZA VZDRŽEVANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE VODOMERA V ZIMSKEM ČASU