CenikiCeniki
Ceniki oskrbe s pitno vodo
Ceniki vzdrževanje vodomera

Cena vode je sestavljena iz vodarine in omrežnine.

Vzdrževanje vodomera se kot posebna storitev zaračunava uporabnikom, ki imajo dodatne vodomere (paralelni vodomeri za kmetijsko dejavnost, odštevalni podštevec...).

VODARINA

je del cene, ki se obračunava na podlagi porabljene količine pitne vode. Cena je enotna za vse uporabnike in je izražena v EUR/m³. V ceni so zajeta vodna povračila in vodna povračila za vodne izgube, ki jih določa Vlada RS s sklepom in se zaračunavajo na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07).


OMREŽNINA

je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in se uporabnikom zaračunava mesečno (v dvanajstinah) glede na zmogljivost priključka (velikost vodomera). Cena je izražena v EUR/mesec.

Omrežnina je odvisna je od nazivnega premera (DN) vgrajenega vodomera, ki je praviloma enak ali eno dimenzijo manjši od premera dovodne cevi.

 

V skladu z uredbo (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja- Ur. list RS, 87/12 in 109/12) se po novem zaračunava tudi omrežnina, kot fiksni del stroškov vodooskrbe.

OMREŽNINA ZA GOSPODINJSTVA (INDIVIDUALNE HIŠE)

Vodomer na priključku za individualne hiše je praviloma dimenzije DN 20. V kolikor ima uporabnik nameščen večji vodomer, lahko zniža strošek omrežnine tako, da pri upravljavcu naroči zamenjavo vodomera z novim premera DN 20. Strošek zamenjave nosi uporabnik.

OMREŽNINA ZA GOSPODARSKE, JAVNE IN VEČSTANOVANJSKE OBJEKTE

Pri nekaterih priključkih je DN vodomera bistveno nižji od premera dovodne cevi (predvsem v primerih, kjer so zunanji ali notranji hidranti na internem vodovodnem omrežju priključeni pred vodomernim mestom, oz. mimo njega). V takih primerih se omrežnina obračuna glede na dimenzijo priključene cevi.

 

STROŠEK OMREŽNINE JE MOŽNO ZNIŽATI NA NASLEDNJI NAČIN:

1. Na samem priključku se izvede glavni vodomer, ki je praviloma eno dimenzijo manjši od dimenzije priključene cevi (velja v primeru, če tak vodomer omogoča zadosten- potreben pretok do uporabnika)
2. V kolikor se s spremembo požarnega elaborata spremenijo zahteve po zagotavljanju požarne vode, se lahko zmanjša dimenzijo priključene cevi. V tem primeru se na pisno vlogo uporabnika izda novo soglasje za priključitev, na podlagi katerega se obstoječi priključek predela (zmanjša), na priključku pa se izvede novo merilno mesto z ustreznim vodomerom (praviloma eno dimenzijo manjšim od dimenzije nove priključene cevi).
Stroške predelave v obeh primerih nosi uporabnik.

POVPREČNA PORABA VODE NA GOSPODINJSTVO (4 člani)
4 člansko gospodinjstvo v povprečju porabi 15.000l (15m³)  vode mesečno.